33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

مادرم از آب، پدرم از آتش، بر خاک امانت، بر باد سوار
من سمیرامیس، زاده ی اعجاز، مانده در مسخ تا ابد، گویا بر زبان، خاموش در زمان، گویمت داستان ...

سمیرامیس - قسمت چهارم
سمیرامیس - قسمت چهارم
جنگ مغلوبه شد، من با همراهانم بر تپه ای ایستاده بودیم. تنها گردوغباری  بچشم می خورد و فریاد و خروشی که برگوش طنین می افکند.
بیشتر ...
سمیرامیس - قسمت سوم
سمیرامیس - قسمت سوم
سپاه بزرگ و با شکوه نینوس به سمت بلخ به راه افتاد و ما همسران سپاهیان بنا به فرمان سرورمان به دنبال آنها حرکت می کنیم. او نیک می داند که اگر نیروی عشق در پس لشگرش حرکت کند سپاهیانش بی تردید پیروز خواهند شد وتن به ننگ اسارت همسرانشان نخواهند داد وتا آخرین نفس خواهند جنگید و ما نیز در کنار آنها و به سبب آرامش حضورشان، با هرآنچه در توان داریم به خدمت سپاه می شتابیم.
بیشتر ...
سمیرامیس - قسمت دوم
سمیرامیس - قسمت دوم
امروز حوالی غروب، در راه بازگشت، بر تپه ای نزدیک قصر به گروهی از سربازان درگذار از دشت می نگریستم. سواری خوش سیما بر اسب سیاه و تنومندی پیشاپیش آنها حرکت می کرد تا نگاهش بر نگاه من نشست ، دهنه ی اسبش را کشید.
بیشتر ...
سمیرامیس - قسمت اول
سمیرامیس - قسمت اول
صدای کبوترانی که بر روی لبه پنجره های اتاقم می نشینند و هر روز صبح مرا بیدار می کنند هرگز عادت نمی شود. چونان که گویی شب در لانه ی آنها خوابیده ام و سر بر پرو بالهای سفیدشان گذاشته ام.
بیشتر ...