33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

امروز حوالی غروب، در راه بازگشت، بر تپه ای نزدیک قصر به گروهی از سربازان درگذار از دشت می نگریستم. سواری خوش سیما بر اسب سیاه و تنومندی پیشاپیش آنها حرکت می کرد تا نگاهش بر نگاه من نشست ، دهنه ی اسبش را کشید.

لحظه ای ایستاد و سپس براه افتاد. ناگهان با شتاب به سویم آمد. اسبش بی دلیل شیهه می کشید و پا بر زمین می کوبید اما او افسار را در دستان پر قدرتش نگهداشته  و بر چشمانم خیره مانده بود.  زمانی گذشت تا دریافتم که مدتیست ، رفته است. پدر می گفت او " او نس" فرماندار سپاه نینوس امپراطور آشور است وبیشتر در شگفت شد زمانی که فهمید او نس مرا به همسری خویش برگزیده است. عشق فاصله ای  میان  چوپان  یا فرماندار  نمی بیند و من صبح فردا با شادمانی خدمتی دیگر ازبرای نینوس فرمانروای عالم آغاز خواهم کرد و آن عشق ورزیدن به مردیست که ارتش اورا هدایت ورهبری می کند . پس قلبش را چنان از عشق سیراب می سازم که با قدرتش، هیج سپاهی را یارای مقابله با او نباشد.که نیروی عشق را پایانی نیست حتی در مواجهه با مرگ. 
 


نظرات
موردی یافت نشد