33554521-33530622 (026) 09353030418-09353030417 09128859886-09195943097

سعدیّه شیراز

سعدی سقراط ایران است. سخنان و پندهای حکیمانه او چه با شعر و چه با نثر پس از گذشت هشتصد سال هنوز به صورت ضرب المثل در بین گفتگوهای مردم شنیده می شود و ایرانیان کم و بیش  همانگونه که او به آنها آموخته سخن می گویند.د


تصویر آرامگاهش بر روی سکه ها و اسکناس های رایج کشور، گویای اهمیت او در ایران است. انگار آسمان و زمین و حتی آب های زیرزمینی با هماهنگی بی نظیری محیطی ساخته اند گهواره گونه تا در حوض ماهی آن، ماهی ها زندگی کنند و در زمینش که محل زندگی و دفن سعدی شیرین سخن بوده شعرا،علما و ادیبان بسیاری به خاک سپرده شوند. همچنین دو کتاب باارزش و مشهور او به دلپذیری کل شیراز است. « گلستان و بوستان سعدی »

نظرات
موردی یافت نشد